Pires, António, Eduardo Castela, Cristina Sena, and Raquel Seiça. 2015. “Obesity: Paradigm of Endothelial Dysfunction in Paediatric Age Groups”. Acta Médica Portuguesa 28 (2). Lisbon, Portugal:233-39. https://doi.org/10.20344/amp.5202.